Členenie ekonomiky

Najprv si ozrejmíme, čo vlastne ekonomika je. Ekonomika predstavuje praktickú činnosť štátu, ktorá rieši hospodárske problémy. Z pohľadu rozsahu ekonomickej štruktúry delíme ekonomiku na: makroekonomiku Makroekonomika je cieľavedomá hospodársku činnosť relatívne ucelených a vzájomne prepojených hospodárskych subjektov. Ide o činnosť a výkon aktivít národného hospodárstva. mikroekonomiku Mikroekonomika je cieľavedomá hospodárska činnosť jednotlivých trhových subjektov, ktorými sú domácnosti, firmy aj […]